Zmiana sposobu użytkowania – czym jest i jak ją załatwić?

Bywają sytuację gdy po wybudowaniu obiektu budowlanego np. domu jednorodzinnego chcemy zmienić jego przeznaczenie. Chcemy użytkować go w inny sposób niż dotychczas, czyli dokonać zmiany sposobu użytkowania. Sytuacja podobna może mieć miejsce kupując obiekt budowlany, który również chcemy użytkować w inny niż dotychczasowy sposób.

Powyżej opisane to zmiana sposobu użytkowania. Dziś przekonamy się kiedy występuje oraz jak przeprowadzić taki proces. Zapraszam do lektury.

Na początku wyjaśnimy sobie czym jest zmiana sposobu użytkowania.

Polskie prawo budowlane nie określa kompletnego spisu kiedy taka zmiana występuje, a jedynie podaje najczęściej występujące przypadki. Zgodnie z art. 71 przez zmianę sposobu użytkowania w szczególności należy rozumieć:

„podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”;

Z powyższego można wywnioskować iż nie każda zmiana rodzaju prowadzonej działalności, lub sposobu użytkowania obiektu będzie rodzić konsekwencję zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania odpowiedniemu organowi.

Podjęcie decyzji o konieczności zgłoszenia ww. zmiany do organów administracji publicznej poprzedzone powinno być przeanalizowaniem odpowiednio każdej sytuacji.

Pamiętajmy iż zmiana sposobu użytkowania to nie tylko zmiana funkcji budynku lub jego części.

Zmiana funkcji:

Do zmiany funkcji (jak użytkowany jest obiekt) zaliczyć można np. zmianę domu jednorodzinnego w budynek usługowy. Lub zmianą budynku przemysłowego na handlowy itp. Do powyższego wymagana jest zmiana sposobu użytkowania

 

Zmiana wymagań stawianych obiektowi:

Może się okazać iż zmieniamy np. lokal użytkowy z funkcji handlowej na biurową. W takim przypadku zmiana sposobu użytkowania obiektu musi być zgłoszona tylko w przypadku gdy zmienią się wymagania co do obiektu. Tzn. ulec zmianie może układ obciążeń, mogą pojawić się nowe strefy przeciw pożarowe itp. Czyli wszystko to co wpływa na wymienione rzeczy w art. 71 prawa budowlanego. Jeżeli nie zmienią się obecne wartości wówczas zmiany nie musimy dokonywać.

Pamiętajmy również iż przepisy te mówią, iż zmianie nie mogą ulec wymagania stawiane obiektowi. Nie ma tutaj różnicy czy wymagania te wzrosną czy też zmaleją. Prościej mówiąc czy dojdą do polepszenia czy pogorszenia.

Podkreślę jeszcze raz iż każde zgłoszenie sposobu zmiany użytkowania powinno być szczegółowo przeanalizowane z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi dla obiektu.

 

Jak przeprowadzić zmianę sposobu użytkowania?

Prawo budowlane jasno określa sposób formalny tej czynności.  W zgłoszeniu należy określić jak obecnie jest użytkowany budynek i jak ma być użytkowany w przyszłości. Do tego wniosku dołączyć należy:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3) oświadczenie, o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – a więc jeżeli w jakikolwiek sposób zmieni się np. obciążenia technologiczne, obciążenie pożarowe, lub np. inne ważne aspekty to potrzebny jest projektant. Jednak z doświadczenia wiadomo iż praktycznie zawsze jest potrzebny:) ;

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Po zebraniu wszystkich powyższych dokumentów składamy je do urzędu odpowiadającego za nasz obszar administracyjny. Jeżeli są braki otrzymamy postanowienie o ich uzupełnieniu. Jeżeli nie uzupełnimy braków formalnych otrzymamy decyzję o sprzeciwie do dokonanego zgłoszenia.

Jeżeli upłynie termin 30 dni od daty zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania i nie otrzymamy, żadnej informacji zwrotne znaczy to iż zmiana sposobu użytkowania możliwa jest do przeprowadzenia i możemy jej dokonać.

 

Kiedy urząd odmówi wykonania zmiany sposobu użytkowania obiektu?

Oczywiście jak się domyślacie nie zawsze jest możliwość abyśmy otrzymali zgodę na przeprowadzenie zmiany sposobu użytkowania.

Na pewno nie otrzymamy takowej jeżeli:

– zmiana sposobu nie będzie zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy;

– jeżeli zmiana będzie wymagała prowadzenia robót budowlanych na które niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę;

– jeżeli zmiana może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych, wprowadzenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;

 

Mam nadzieję iż chociaż po części wyjaśniłem temat.

Nie wiesz jak załatwić formalności? Potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie! 

Similar Posts